Cookies

Na stránke mojepribehy.sk pouЕѕívame rôzne cookies a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok - mohli ponúknuЕҐ atraktívny obsah a umoЕѕniЕҐ plnohodnotné vyuЕѕívanie stránok a ich funkcií.Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadaДЌi povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú uЕѕitoДЌné, pretoЕѕe slúЕѕia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich pouЕѕívaní tým, Еѕe napríklad umoЕѕЕ€ujú zapamätaЕҐ si Vás pre ДЏalšiu návštevu stránok. Súbory cookies nemôЕѕu preskúmavaЕҐ Váš poДЌítaДЌ alebo iné zariadenia alebo ДЌítaЕҐ v nich uloЕѕené dáta. DoДЌasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vЕѕdy pri návšteve webovej stránky a po ukonДЌení jej prehliadania sa automaticky zmaЕѕú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uloЕѕené v poДЌítaДЌi alebo v inom zariadení aj po skonДЌení prehliadania webovej stránky.

Nastavenia cookies

Webové prehliadaДЌe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadaДЌa môЕѕete jednotlivé cookies ruДЌne vymazaЕҐ, blokovaЕҐ alebo úplne zakázaЕҐ ich pouЕѕitie, prípadne ich blokovaЕҐ alebo povoliЕҐ len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôЕѕeme zaruДЌiЕҐ, Еѕe si všetky oblasti našich stránok zachovajú urДЌenú funkciu.

Ako vyuЕѕívame cookies:

Na ukladanie Vašich osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovaЕҐ Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätaЕҐ si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloЕѕenie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umoЕѕЕ€ujú zobrazovaЕҐ cielenú reklamu na webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhДѕadávania na internete, a to vДЏaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadaДЌa. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného pouЕѕívateДѕa konkrétneho poДЌítaДЌa. Reklamné cookies sa pouЕѕívajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie poДЌtu pouЕѕívateДѕov, ktorých zaujala.

Cookies tretích strán

Webová stránka mojepribehy.sk vyuЕѕívajú sluЕѕbu Google Analytics, poskytovanú spoloДЌnosЕҐou Google, Inc., ktorá vyuЕѕíva informácie na úДЌely vyhodnocovania pouЕѕívania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Pre rovnaké úДЌely vyuЕѕíva spoloДЌnosЕҐ Zoznam aj sluЕѕbu Hotjar. ДЋalšie informácie o získavaní a pouЕѕívaní údajov spoloДЌnosЕҐou Google a Hotjar Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoloДЌnosti Google a Hotjar Inc. Aby bolo moЕѕné prispôsobiЕҐ našu ponuku potrebám pouЕѕívateДѕa, spoloДЌnosЕҐ Zoznam, s.r.o. zhromaЕѕДЏuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoloДЌnosti Google dáta o pouЕѕívaní internetovej stránky, priДЌom sa vyuЕѕívajú cookies. ZhromaЕѕdené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za úДЌelom skvalitnenia sluЕѕieb. Na základe poverenia prevádzkovateДѕom tejto stránky Google pouЕѕije tieto informácie, aby vyhodnotil pouЕѕívanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateДѕovi stránky poskytol ДЏalšie sluЕѕby spojené s jej pouЕѕívaním. Ukladaniu súborov cookie môЕѕete zabrániЕҐ nastavením vášho prehliadaДЌa. Zaznamenávaniu údajov cookies vzЕҐahujúcich sa na vaše pouЕѕívanie stránky môЕѕete zabrániЕҐ aj nainštalovaním modulu prehliadaДЌa prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateДѕov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok na úДЌely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo Vašom poДЌítaДЌi. Následne sa môЕѕu na iných webových stránkach zobrazovaЕҐ cielené odporúДЌania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v Еѕiadnom prípade nedajú pouЕѕiЕҐ na osobnú identifikáciu pouЕѕívateДѕa stránky. Ak si však napriek tomu neЕѕeláte, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môЕѕete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuЕҐ kliknutím na ikonu zobrazenú v kaЕѕdom reklamnom banneri.